Tag Archives: Communists

Communists colluded with Nizam’s Razakars – KM Munshi Memoirs

Source : K.M.Munshi’s ” The End of an Era”

నిజాం రజాకార్ల తో చేతులు కలిపిన కమ్యూనిస్టులు
మే 1948, భారత ఏజెంట్ జనరల్ కే ఎం మున్షి గారు రచించిన “ ఎండ్ అఫ్ ఏరా” అనే పుస్తకం లోనిది

కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అఫ్ హైదరాబాద్ గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయం నుంచి పూర్తిగా విరుద్ధమైన ప్రకటనతో ఒక కొత్త పాంఫ్లెట్ ముంద్రించడం జరిగింది. అందులో, హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత దేశంలో వీలీనం కావడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భారతీయ ప్రభుత్వం ఒక పెట్టుబడిదారి ప్రభుత్వం అని ఆరోపించింది.
కమ్యూనిస్టులు తాము నిలకడగా ఉన్నాము అని చెప్పుకోవడానికి, నిజమైన స్వాతంత్రం రావాలి అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ సంపూర్ణంగా నిర్మూలించబడాలి అని నినాదం ముందుకు తెచ్చారు.

కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, నిజాం ప్రభుత్వానికి కమ్యూనిస్ట్ లకు మద్య ఒక అవగాహన మాత్రమే కాకుండా పశ్చిమ బెంగాల్ లోని కమ్యూనిస్ట్ లు ద్వార ఇక్కడి రజాకార్లకు మారణాయుధాలు అందించబడుతున్నాయి.

కమ్యూనిస్ట్ ల నూతన ప్రచారం ప్రకారం దేశంలోని వివిధ సంస్థానాలు, భారత్ యూనియన్ వీలేనం కావడం అనే ప్రక్రియనే పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకమైనది అని, ప్రజల మనస్సులో ఉన్న తిరుగుబాటును అనగదోక్కడమే అన్నారు.
భారతీయ సైన్యాలు ఒకవేళ హైదరాబాద్ సంస్థానంలోకి ప్రవేశిస్తే, అవి ప్రజల ఉద్యమాన్ని అనిచివేయడానికె అని ప్రకటించారు. కమ్యూనిస్ట్ ల ప్రాభల్యం లేదా భయం ద్వార తమ గుప్పిట్లో ఉన్న గ్రామాలలో ఒకవేళ భారత సైన్యాల కదలికలను కనిపిస్తే వాటిని వ్యతిరేకించాలి అని తమ కార్యకర్తలు, సానుభూతి పరులను ప్రోత్సహించారు ; #HydLiberationDay #HyderabadLiberationDay

Left and their maternal love!

A soft word … a small sentence

… feebly uttered or merely murmured

… if not direct … if not strident … atleast whispered

… if not from the depth of your hearts, atleast served from the lips

… or atleast from behind the canopy blinds of huts, from behind closed doors

… or from the tatty shades of the book shelf,

… or from the attics of vintage houses …

With fond hope and eager ears, I turned to all these places for a whimper, a whisper… I am still waiting, aching for a sound-byte, a soft word, from here or there or from anywhere, for sixty days now!


The eyes dilated, tired from scanning newspapers, poring through reports, ardently watching television news, skimming through Social Media … scouring for at least that one newsbyte … that Maoist China is wrong … that China’s armed incursion in Doklam would threaten India and Bhutan, that is what I hoped the Indian communists would say, mumble or whisper, moved by a whiff of conscience or courage!

But alas! All my hopes are quashed!

What happened in 1962 is repeating now!

When socialist Nehru opened his heart to ‘Hindi-Chīnī Bhāī Bhāī’, communist China launched a stealthy strike, an invasion across the Himalayas. The then communists in India went into denial asking “How can socialist China invade a non-aligned country like India?” They then went on to defend China vehemently while blaming the ‘hyperbole’ of Indian Defense minister, Krishna Menon for the war with China!

Although half a century has passed but their way of thinking has not changed. In spite of worldwide reverses, the infatuation of the communists with China has not ended.

Just read the lament of the editorial of CPM’s mouth piece “People’s Democracy” over Doklam:

Doklam belongs to Bhutan. Let Bhutan resolve the problem by itself. We need not interfere in that issue. And the root cause of the problem is not Doklam but Modi Sarkar…

China is infuriated because of the increased proximity between Modi and America, and because of the importance to Tibetan Buddhist Guru Dalai Lama given by India” so goes the editorial.

What a dubious and callous analysis!

These red brothers and combatants, who perennially hit the roads with their hartals, bandhs, lockouts and strikes with their protest rallies, who claim to stand by the exploited poorer and down-trodden sections of the people, are now asking India not to stand by the side of Bhutan, a tiny hilly country that is being bullied by an elephantine expansionist China, and advise India not to stand against Chinese forces!

The Indian Communists give us this free advice: “If any objection is at all required, that has to come from Bhutan; and the mighty Chinese empire can talk to small weak Bhutan and will get this resolved…

History is witness and the whole world knows, what Tibet got by holding talks with China.

The communists say, let Bhutan resolve Bhutan’s issue! They have audacity to give us free advice, but do not even whimper against China, let alone trying to persuade China to establish cordial relations with Bhutan. These same communists never ask China why it meddles in India Pak issues, instead of letting us resolve them mutually.

Never, not a finger against their ‘motherland’ – China!

They will not dare to even suggest to China to allow Tibet to resolve its internal issues, and not to interfere with Tibet. Instead, dancing to the chinese tunes, they proclaim that ‘Chinese invasion of Tibet is to liberate Tibetans from feudal landlords”! What is the difference between the Chinese invasion of Tibet and America that waged a war against merciless Gaddafi under the pretense of liberating Libya, who killed Saddam Hussein under the pretense of an alleged threat from WMDs?

Tomorrow our communists may defend the Chinese invasion of Bhutan in the name of ‘liberating’ the Bhutanese from monarchy, thus conniving with the devious chinese plan to grind communism into the innocent lives of the simple Bhutanese.

Tomorrow, if China declares that Arunachal Pradesh and Sikkim are to be conquered as part of their ostentatious expansionist plan, our communists might even support China, saying that any chinese expansion into India is only to liberate these states from imperialist India!

All this they have done and will do in future, only to please China – their ‘motherland’ !

Clandestine role of Communists in 1962 War with China:

During the 1962 war, the undivided CPI party leaders were imprisoned by the government of the day because they supported the enemy country – China. Among these leaders was Kerala’s Leftist leader V.S. Achuthanandan. Once in prison, he realized his mistakes and tried to correct. He directed his cadres to support the soldiers of India in order to change the perception that they were Chinese agents!

While in jail, with the help of his fellow-inmates, he conducted blood donation camps to help the injured Indian soldiers and also offered money for war expenditure, by consuming only one meal a day and then selling the remaining food for money, and contributing that money to the soldier’s welfare fund. However, the hardcore Communists did not oblige and vehemently opposed his proposal. The opposition was so emphatic that they came to physical blows with each other!

The war with China ended. Communists were released. What happened next? A complaint was lodged against V.S.Achuthanandan in the party forum questioning his commitment to the party. The Communists concluded that instead of helping China, V.S.Achuthanandan tried to help the Indian government, and that this amounted to a criminal offense! Doubting his commitment towards communism, he was reprimanded for not kow-towing to the party line and was even demoted in the Communist party!

So much for communists’ allegiance and loyalty to China – their ‘motherland’ !!

Well, we are all ordinary people. We believe that having been born on this land, raised in this land, being fed from this very soil, interlaced into the life of this nation, our loyalty is to this land.

But our Leftists claim to be intellectuals, you see! Therefore, geographical boundaries do not apply to them! Gratitude to the soil and people that have fed them, do not apply to them! Nations do not apply to them! For them, international commitment is more important than national interests, and devotion to the motherland, the land that nursed them is only a bourgeois illusion… That is why they cannot oppose China, not even in their dreams. Just mutter a word against Islamism and the Indian communists will all rise in righteous rage claiming to defend the Indian nation and ‘secularism’!

But when Muslim women in China’s Xinjiang province were forbidden to don the burkha and full veil, when muslim men were ordered to discard the full beard, when religious names were forbidden to muslim children, when fifteen of such onerous sanctions were slapped on Chinese muslims, the communists of India cowered in abject silence. After all, all these sanctions were imposed by their beloved ‘socialist motherland’!

None of the communist fellow-travelers, not even a single member of the “Award Wapsi gang” who threatened to leave India because Indian people voted against their preference, who returned national awards because somewhere there was an attack on some writer, has announced any similar move in protest against China’s aggression on Bhutan. They do not care for Indian interests and worries, they do not mind Chinese incursion in Doklam.

Fearing that communist betrayal of national interests may lead to an existential crisis, the RSS is being prevented from entering Kerala! They are killed if they enter Kerala.

On one hand, the Communists support the separatist movement in Kashmir, accusing the Indian government of suppressing dissent. On the other hand they hail the Chinese government for suppressing the dissent of “Uyghur” Muslims, claiming that China is only “protecting the state”. Clearly, the Communists have different yardsticks of integrity for India and their ‘motherland’ China!

Making tall claims about Doklam being part of their territory, China claims mendaciously that Bhutan accepts its stand. But the very next day Bhutan condemns and rejects all these claims as false and vilifying. Yet, the Communists of India vouch for Chinese version only! Because, for them, Leftism is more important than Realism and People’s Liberation Army (PLA China) is dearer to them than the interests of Indian people!

There is just an iota of Communism left in China, but still the loyalty towards China has not yet died in the hearts of these Indian communists.

China has territorial and coastal disputes with about 22 countries. Just like “British East India Company” which came in the name of the business, then invaded the countries and expanded the British empire, China today gives high interest loans in return for land pledged by indebted countries, then after invading their geographies, it plans to expand its empire beyond its boundaries.

But hush! We are not supposed to speak about all this! China is fire! It is ‘motherland’!

Hush! Hush! We are wrong… we are absolutely wrong!

Just like a person who chooses a path of devotion only to get a good wife for himself, just like political parties who proclaim principles only to get seats and power, Oh…Communists … say this time, atleast mutter or whisper that China is wrong.

Or if not for your own sake, say for the sake of the country, and say it strongly this time – that China is wrong!

Eagerly awaiting your response… please…

Post-script: The Maoists, who pledged their own lives and struggled with hunger and thirst in the woods and forests for the lives of poor and downtrodden, are much better than these pseudo-Communists haunting the corridors of power! The Indian Maoists in their 9th Congress convention, have resolved that Maoist China has become a regional expansionist force and have condemned the attitude of China.

(Translation from article that appeared in Andhra Jyoti, Telugu: Dt.: 13-Aug-2017)

COMMUNISTS AND ‘AZAADI’

  • By Dr.Rahul Shastri

Whether it was E.M.S Namboodiripad or Harkishen Singh Surjeet then or Sitaram Yechury now, it comes as no surprise to listen to Communists praising Pakistan or China.

sita-ram-yechuri

During 1962 India-China war, EMS said, “…the Chinese had entered territory that they thought was theirs and hence there was no question of aggression. At the same time, the Indians were defending territory that they considered theirs and so they were not committing aggression either…” .

In  1998, the general secretary of CPI(M), Harkishen Singh Surjeet reiterated the position of  E.M.S on the issues of border conflicts. Now, Sitaram Yechury, General Secretary of Communist Party of India (Marxist) says, what is wrong in saying ‘Pakistan Zindabad’.

There is a confluence of Hate Hinduism brigade today. Some openly talk of breaking India, and their right to do so is defended by others on grounds of “freedom of expression (FOE)”. Make no mistake, this is only a ‘good cop, bad cop’ routine. The agenda that unites them is Hate Hinduism. Communists supply the ideological and moral leadership, the media and westernised intelligentsia multiply the firepower, and the Congressis and others provide cannon fodder.

What is happening today is not idle chatter. It resonates with the tragic history of India. An aspect of its history that is deliberately hidden by communist historians, who control the history writing – How the communists have helped to break India.

What the communists did to break India and create Pakistan should never be forgotten. Those who forget history run the risk of it being repeated – the first time as tragedy, the second time as farce. Here are the documented details of communist love for Pakistan which led them to break India:

PAKISTAN DEMAND MADE MUSLIM LEAGUE ANTI IMPERIALIST !

The demand for Pakistan had only to be raised for the communists to declare that Muslim League had become anti-imperialist and was no longer communal. Further that Jinnah was comparable to Gandhiji. Unbelievable? Read for yourself what Sri PC Joshi wrote in those days:

We were the first to see and admit a change in its character when the League accepted complete independence as its aim and began to rally the Muslim masses behind its banner. We held a series of discussions within our party and came to the conclusion in 1941-1942 that it had become an anti-imperialist organization expressing the freedom urge of the Muslim people that its demand for Pakistan was a demand for self determination…“

A belief continues to be held that League is a communal organization and that Mr. Jinnah is Pro-British.  But what is the reality? Mr. Jinnah is to the freedom loving League masses what Gandhiji is to the Congress masses. They regard the League as their patriotic organization as we regard the Congress.”[1]

COMMUNIST’S IDEOLOGICAL SUPPORT TO “MUSLIM LEAGUE” & ‘PAKISTAN’

Sri Hamdani, a Pakistani lawyer, presumably a leftist, writes the “CPI was the only organized secular party which supported the demand for Pakistan, and gave it an ideological justification on the basis of the principle of the right of self-determination to sub-national groups.” [2]

What was this justification?

The communist justification was “…The Muslim masses feared that they would be oppressed and exploited by Hindu India. … To refuse this demand [for Pakistan] meant to sanction national inequality and oppression.[2]

Oppression! Exploitation! In their name, destroy the country!
Does anyone find echoes of ‘ham kya mange azadi’ here?

The CPI declared approval of the AIML’s political aspirations… They also questioned the right of Congress to speak for the whole of India.[2]. Sajjad Zaheer, a noted Communist leader and intellectual, later the Secretary General of the Communist Party of Pakistan in 1948, supported the demand for Pakistan. The Party itself supported the demand for Muslim separatists “to the point of secession of the Muslim nationalities...” [4]

COMMUNIST CADRE & ORGANISATION FOR PAKISTAN & MUSLIM LEAGUE

The problem with Pakistan demand was that Muslim League was not a mass organisation, since aristocrats and vested interests had important positions in it. The communists decided to change things at the ground level, by building the Muslim League wherever needed.

On Sajjad Zaheer’s suggestion, the Party decided to encourage its ranks to join the AIML with the intention of turning the AIML into a mass organisation.” [2]. The Communist Party not only supported the Muslim League, but also gave its own people like Sajjad Zaheer, Abdullah Malik and Daniyal Latifi to the League.” [3]. “… a number of well-known Communists like Daniyal Latifi and progressives like Mian Iftikharuddin resigned from the Communist Party and the INC to join the AIML.[2]

Daniyal Latifi was a well-known Indian communist who gave up his lucrative practice at Lahore to join the Communist Party as a fulltime worker. He later joined the Punjab AIML and became its active member.[2]

He was “trained in law by Jinnah himself, authored the Punjab Muslim League’s manifesto for the 1945-1946 elections, … the League’s entire election campaign in the 1945-1946 elections was stage managed in Punjab by the Communist Party of India….[3]

Mian Iftikharuddin was the president of the Punjab Provincial INC Committee, but was a very close sympathiser of the Communist Party. He was also a member of the Punjab Assembly from 1937 to 1947. He joined the AIML only in the last months of 1945. [2]. The Party also issued instructions to the district workers to cooperate with the AIML and enroll new members for the AIML organisations.[2]

COMMUNIST PROPAGANDA AND CERTIFICATES FOR ‘MUSLIM LEAGUE’:

The “AIML welcomed the Communist decision, as the popular base of the Communist Party could now be utilised by it to rally support for itself.” [2]. The communists set to work, issuing certificates: “After joining the AIML, the Communists tried to refurbish the AIMLs image as a progressive and forward looking organisation[3]

The biggest advantage was that with Communist certificates, Pakistan supporters were able to escape the charge of communalism and acquire a ‘freedom fighter’ halo. As Hamdani says: “the Communist Party of India that most secular and non-communal institution … wholeheartedly supported the Muslim League and the Pakistan Movement during the 1940s… They would not have done so if they had thought the League was operating on a narrow communal agenda.[3] 

Does anybody find echoes in what is happening with the Kashmiri separatists today?

PAKISTAN DEMAND REVOLUTIONARY, AKANDA BHARAT SEPARATIST!

Communist perversion reached its logical limit when they characterised Pakistan demand as nationalist and anti imperialist, while Akhanda Bharat slogan was called separatist!

Partition 1

While supporting the Pakistan demand in official documents, Sri Adhikari writes “We saw in the growth of the Muslim League not the growth of communalism but the rise of anti-imperialist consciousness among the Muslim masses…”.

On the other hand the same document refers to the supporters of Akhada Bharata as “… Hindu minded communal reactionary who under the garb of Akhanda Bharat …” “….slogan of “Akhand Hindustan” leads in fact not to unity but to disunity and disruption.” [4]

In this way was the banner of Pakistan unfurled by the communists in India. They attacked, delegitimised, and isolated the nationalists of India and helped to break India.

2

WHAT WAS THE RESULT OF COMMUNIST ACTIONS?

According to Ram Manohar Lohia the Communist support to the partition demand “acted like an incubator,[6] meaning that the seeds of Pakistan were nursed to ripeness in Communism. Those who tend to dismiss nationalist concerns at what is happening today as ‘alarmist’ would do well to study how Pakistani muslims today assess the contribution of communists in those days.

1. “Muslim League itself in the mid-1940 s benefited from communist work among the peasantry and strengthened its own secular appeal among a large section of the Muslim masses.” [5]

2. “By equating a religious community with a nationality, the Communists helped aiding the communal ambitions of the vested interests among the Muslims even further, giving respectability to these elements and, in the process, drove a wedge in the unity of the national forces.[2]

3. “the Communists were willing to be taken for a ride by the AIML leadership, and this probably the Leaguers enjoyed immensely.” [3]

THE WAGES OF SIN WERE PAID IN BLOOD

When the communists led by Sajjad Zaheer went to Pakistan to collect their wages of sin, they met with bitter disappointment.

Even earlier, communists and their supporters were denied tickets and formal positions in the party by the Muslim League, and the League manipulated things to its own advantage [pp 570-1, 6].

After the formation of Pakistan, the “state started to use Islam as a political weapon to counteract various democratic forces. Islamic doctrine was employed in the media to persuade people against the anti-religious (meaning anti-Islam) … communists. Public gatherings by communists were occasionally attacked and disrupted by mobs claiming Islamic tendencies or love for Pakistan.” [6]. “Public Safety Acts and other draconian measures from the colonial period were reinvigorated and used to arrest and harass party workers and sympathetic trade unionists. Important members of the Communist Party of Pakistan’s central committee were periodically jailed and communist publications were routinely banned or confiscated. Even literary journals linked to the Progressive Writers Association, Sawera, Adab e Latif or Nuqush, were constantly asked to stop publication for disseminating anti-state literature.” [6]

Soon there was a crackdown and incarceration of the “…members of the Central Committee of the Communist Party of Pakistan, Sajjad Zaheer and Mohammad Ata. The poet and progressive intellectual, Faiz Ahmed Faiz (Faiz was never a card-carrying member of the Communist Party) was also accused of being a co-conspirator and was jailed along with the others. … Zaheer spent the next several years in jail and soon after his release in 1955 he went back to India.” [6]

…“there were widespread arrests and blanket clampdown on communist party activities. The entire process crippled the movement and demoralized cadres.” [6]

Many were tortured, and Hassan Nasser of Hyderabad, was tortured to death. Communist organisations like the “Kisan Committee, Sind Hari Committee, Democratic Women’s Association, Peace Committee, Democratic Student Federation,and other groups … were very soon contained through severe persecution and state violence.” [6]

The wages of sin were paid in blood by the Pakistanis. 

The same has happened to communists in Iran, East Pakistan, and all other Islamic states. When will they understand that no amount of idealism can justify long lasting lunacy and betrayal of nationalism?

Why this lunacy? Most communists are not born idiots. One can only infer that they are blinded by hate. Hatred for Hinduism. Hatred is destructive. Love for the motherland should supplant hatred in the human soul. That alone is the way forward.

Vande Mataram!

REFERENCES:

[1] PC Joshi Congress and the Communists, People’s Publishing House Bombay, p 5.

[2] Communist Support for the Creation of Pakistan, Y.L. Hamdani, http://www.naseeb.com/journals/the-communists-support-for-the-creation-of-pakistan-135971 ,

[3] “Heretic, communist and Muslim Leaguer” —Yasser Latif Hamdani, June 14, 2010, http://archives.dailytimes.com.pk/

[4] G. Adhikari, Report to CC, on Pakistan and National Unity, Communist Party of India.

[5] “Communists in a Muslim Land: Cultural Debates in Pakistan’s Early Years” Kamran Asdar Ali,  Modern Asian Studies, 45, pp 501-¬534, 2011.

[6] “The Guilty Men of India’s Partition”, Ram Manohar Lohia.

ADDITIONAL REFERENCES:

Watch what Sitaram Yechuri’s said in an interview with Karan Thapar

His full interview with Karan Thapar is here.

The Story of a GREAT BETRAYAL, blog post.

The 7-Great-Indian-Communist-Treachery.

Communists as Razakar Collaborators:
K M Munshi the Indian representative to Nizam, wrote about Commie Betrayal.

CD01  CD02

Indian Communists as Chinese Stooge:
Declassified CIA reports on Indian Commies during 1962 War is damning.

C1 C2

C3  C4

Indian Communists as British stooge:

C5  C0

Indian Communists as KGB Stooge:

CE1 CE2

Dr.Ambedkar on Communists: “In another context, presiding over a District conference of the Depressed Classes at Masur in September 1937, Ambedkar declared that he was a confirmed enemy of the Communists who exploited the labourers for their political ends, and there was no possibility of joining them. Reference: Book Perfidies of Power: India in the New Millennium, by P Radhakrishnan, page 54.

Why Communists opposed the Constitution?
A must know quote of Dr.Ambedkar from his speech on 25th November 1949 (Reference from archives of Parliament debates)

Ambedkar

 

Has JNU Been Hijacked by Pro-Terror Groups ?

First it was University of Hyderabad. Now it’s JNU. This bush fire will spread further. The purpose is to disrupt the India Story with a new urban insurrection. A robust and energetic political response is needed, cautions a senior journalist, Kanchan Gupta.

There were posters in the University of Hyderabad put up by “Ambedkar Students Association”, ASA of UoH, which says, “Tum Kitne Yakub Maaroge, Har Ghar Se Yakub Niklenge” (How many Yakub’s will you kill, one Yakub will arise from each home”). After serious objections from all quarters, finally the matter is now subjudice.

Now, this pattern of disruption politics and slogan mongering further continues and is badly echoed in various other Universities, which are by the way already rearing many impressionable and gullible students into becoming anti-National elements on the campuses.

JNU ‘Cultural Evening’ Poster

On 9th February 2016, there was an incident in #JNU, where a group of (claiming to be) ‘students’ and ex-members of a student organization DSU (Democratic Students Union) called for a ‘cultural meeting’ of a protest against what they called ‘judicial killing’ of terrorist Afzal Guru and Maqbool Bhat. The meet, as their poster described was ‘against the Brahminical collective conscience’, against what they called judicial killing’ of Afzal Guru and Maqbool bhat.

AB2    AB1

DSU is an ultra-leftist group in the campus that believes in the ideology of Maoism and in cahoots with JNUSU (Jawaharlal Nehru Students’ Union) and other left–wing student organizations like SFI (Students Federation of India) and AISA(All India Students Association).

If we read their poster, we see it written that the event was to portray ‘history of occupation in Kashmir’ and that ‘India was occupying Kashmir illegally’ and invites them to join for “Protest in rage against the occupation and in solidarity with valiant (brave) people of Kashmir”. The slogans in the poster are themselves a testimony to their vicious game-plan in the first place.

TimesNow

The students’ shouted slogans hailing ‘Shaheed’ Afzal Guru and also raised anti-India slogans. They also advocated for ‘Azad Kashmir’ and ‘India go back, Kashmit ki azadi tak jung chalegi. Bharat ki barbaadi tak jung chalegi’. (It is to be recalled that, there were similar incidents in the past in 1999, 2010 and 2012 by the separatists in the garb of students in JNU. In 1999, in the midst of Kargil war, leftist students in JNU organised an India-Pakistan mushaira. Abuse and worse was heaped on India and its defence forces. A decade later, in 2010, Leftist students organised night-long revelry to “celebrate” the massacre of 76 CRPF jawans by Maoists in Dantewada. The next year, Arundhati Roy, speaking to her admirers at JNU, justified the killing of security forces to loud applause and louder cheers. Examples abound of such events at JNU…from pushing the demand for Tamil Eelam to promoting separatism in Kashmir Valley, from expressing solidarity with secessionists in India’s Northeast to berating Hindu beliefs).

ABVP Demands Action:

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ( ABVP) objected to the event and wrote to the Vice Chancellor that such kind of marches should not be held on campus of an educational institution, prompting the university administration to order cancellation of the march as they feared that it might disrupt peace on campus. But the organisers went ahead with the programme despite the cancellation of the permission. Agitated over the issue, ABVP members gathered outside VC office and shouted slogans demanding expulsion of the students who contributed to the “anti-national” activity. In this context, the protest by ABVP was very much legitimate against holding the so called ‘Cultural Event’. When authorities blocked the main venue of the event, the secessionist hooligans continued their rampage near a dhaba. In response to that, ABVP students peacefully protested with slogans of Bharat Mata Ki Jai and Ye Kashmir Hamara Hai.

ABVP_1     ABVP_2

Action from JNU University Authorities:

JNU Registrar, Bupinder Zutshi in his right wisdom wrote a letter to the Deputy Commissioner of Police, South district (dated 11th February) having said, “VC grants to the police force permission to enter JNU campus if need be and as you may deem fit”. As per the latest reports, the letter states that, Considering the serious nature of the alleged offence, permission was given to the Police to investigate the matter as per law of land. The Vice-Chancellor apprised the Deans of Schools and the Chairpersons of the Special Centers about the situation on the ground on 11th Feb, 2016.”  The JNU Vice Chancellor, M.Jagadeesh Kumar said that the university only provided cooperation (to the police) as per the law of the land.

The police have arrested JNU student’s Union President, Kanhaiya Kumar on sedition charges. A case was registered on 11th February 2016, under Sections of 124 A (sedition) and 120B (criminal conspiracy) of IPC following complaints by BJP MP Maheish Girri and the ABVP. Five students, who were allegedly involved in the anti-India protests, are still on the run. Kumar was produced at the Patiala House Court in New Delhi on Monday the 15th February 2016 extending his custody. Zee news sources say, a high-powered inquiry panel of the university has found JNU students’ union president Kanhaiya Kumar as guilty.

Home Minister Press brief:

Earlier on Sunday, 14th February 2016, honorable Union Home Minister Sri Rajnath Singh in his Press brief had mentioned about the event’s link to terrorist organisation for which the Press has rallied behind him demanding for ‘proof’. The Home Minister declared that these student protests at JNU were supported by the founder of terror group Lashkar-e-Taiba” Hafiz Saeed, who tops the list of most-wanted list of terrorists. The Home Minister said the students have gone ahead with their demonstrations, despite JNU denying them the permission and warned of “sternest action” against those who have aided and abetting secession through the campuses.

Media activism with some exceptions:

The Leftist media, with the rare exception from TimesNow and some other channels, questioned Home Minister on the veracity of a mere’ tweet and sought the proof from Home Minister. The day later ABVP released video, which were widely televised by TimesNow, ZeeNews and NewX and have thus exposed the nefarious and fissiparous tendencies of secessionists, breeding on the educational institutions, as more than proof behind such ‘cultural events’.

Another video emerged from JNU with slogans like ‘Naara e takdeer, Allah hu Akbar’…’Bharat tere tukde honge, insha Allah…‘. If these are not seditious, what else is then ?

Now since the student leader is taken to the court with ample proofs, the goal-post is shifted to ‘Freedom of Expression’ and ‘attack on journalists’ in the Court by lawyers and thus the debate is twisted! Attempts are being made to divert the attention from the main issue by focusing on ‘journalists attack’ (incidentally led by Barkha Dutt) and OP Sharma for violently reacting to the students for raising anti-national slogans in the Court.

Home Minister reiterates:

Union Home Minister Rajnath Singh reiterated that while the students would not be harassed, the “guilty would not be spared“. Union Minister of State for Home Affairs Kiran Rijiju also said the JNU would not be allowed to become a hub for “anti-national” activities. As a matter of fact, those who question Home Minister’s intervention in this matter forget that, actually, the Police and Courts themselves can take ‘suo motu’ action on such serious crimes against the State.

Police Clarification:

The Television debates continue quoting instances of normative jurisprudence, morality and legal lines being drawn quoting rules and sections of IPCWhen quizzed by the media, the Delhi Police Chief replied multiple times about the need for caution and quoted Section 124A of Indian Penal Code (IPC). He tweeted about IPC Section 124A, as saying “Sec124a IPC-Sedition: Bringing into hatred/contempt or exciting disaffection towards State by words or by signs or visible representation… Sedition: K Singh v Bihar(SC1962): acts involving intention/tendency to create disorder/disturbance of law & order incitement to violence”.

police124A

The Delhi Police arrested the JNU Students’ Union President Kanhaiya Kumar on the charges of sedition and criminal conspiracy. The arrest was made into political controversy, with Rahul Gandhi visiting JNU campus and expressing solidarity with the students! Ironically, questions are being raised by Leftists, as to whether the colonial ‘sedition’ is still applicable in a free country and whether citizens have no right to dissent, etc, etc. Well, the IPC Section 124A says, the expression “disaffection” includes DISLOYALTY and all feelings of enmity.

BS Bhim Bassi (Delhi Police Commissioner, IPS) interviewed by Rajat Sharma, IndiaTV:
We Have Evidence against Kanhaiya Kumar“, Police Commissioner tells Rajat Sharma.

The matter now rests with Delhi Police for now as they hunt down the unknown faces (masked men) in the group, who were present and Umar Khalid (so caled student of JNU) is believed to have co-ordinated with Jaish-e-Mohammad in the past. NewX infact quoted as showing, Umar Khalid as a confirmed JEM-terrorist/protagonist who has visited Pakistan earlier and was creating anti-nationalist atmosphere in India.

Exclusive Video of JNUSU President Kanhaiya shouting Anti-National Slogans 

(EDIT: Youtube Video removed by the User – http://www.youtube.com/watch?v=9AAV6iihPHg).
The earlier video by India News in Youtube was deleted. Same video captured by ‘IBTL Official’ is posted here. Those defending comrade Kanhaiya Kumar must watch this video of his raising anti-India slogans.

Video Ambiguity: There is an attempt to cleverly twist this case from “sedition” into “dissent“. A great way of creating an alibi. Firstly, Kanhaiya Kumar joins slogans with Umar Khalid of Democratic Students Union, known for pro-Naxal stance. Shout ‘Azaadi’ slogans from India for Kashmir, pro-Yakub, pro-Afzal. Then make it up with other slogans with ‘bhukhmari’.

Whether Video is edited/doctored and not genuine, in the debate on India News, Kanhaiya Kumar first mentioned that he was not there in the program and then changed stance after being shown his presence in the video in the same program!

Assuming that he is innocent and did not mean ‘Azaadi’ in the context that Umar Khalid was, did he even complain to JNU, Police or any other authority about the slogans that were being raised by Umar Khalid? As a President of Student Union of a reputed University, was this not his basic duty to report the incidents of anti-nationals (fugitive Umar Khalid et al) roaming in the University Campus to Police? Instead, he was in cahoots with them, lecturing loads of hate speech against a democratically elected government and his own country men. Sedition or not is a matter for Court to decide, but he was definitely abetting anti-India pro-Terror groups. ‪#‎JNU‬

Intelligent reports quotes, as published in IndiaToday:  

Umar

Umar Khalid had planned Afzal Guru show across India:

  • Umar Khalid, a PhD student in Jawaharlal Nehru University (JNU) who conceived the idea of a cultural evening to mark the hanging of Parliament attack convict Afzal Guru, had planned similar events across the country.
  • Intelligence reports suggest the group wanted to hold such events in 18 universities in the country.
  • The report explains the role of DSU activists in organising the event.

 

Conclusion:

(1) Ideological differences will be there and good for country as long as the ideology is for
India and within the ambit of Constitution. That is what is Manthan all about.

(2) This country is not about Modi, BJP, Congress, AAP or any single person or party. It is about
all of us. Who comes to power is incidental in this. Vigilance is a citizen’s duty and a
fundamental duty of a citizen is to protect the national fabric of our Nation. They have to
support the Law.

(3) If there is a pro-separatist, pro-terrorist program happening in our residential area in my know, naturally I would be concerned and inform the law as a citizen. Many have done it in the past and have seen ordinary citizens doing it inspite of receiving threats. And here is Kanhaiya Kumar, who is not just an ordinary citizen but the President of Student Union JNUSU of a reputed University – JNU. He goes to the program, sees what’s going on and then makes no mention of it. In the debate on India News, he first mentioned he wasn’t there in the program and then changed stance after being shown his video in the same program. He then joins the same organisers for a program. The simple point is not that he met someone, but that inspite of knowledge as an activist and president, he or his organisation did not put up a simple complaint. which is why I said whether it was Sedition or not is a matter for Court to decide, but what cannot be wished away is that he abetted anti-India pro-Terror groups. ‪#‎JNU‬

Dangerous Unification of Anti-National forces:

Over the last few days, the nation is witnessing ideological convergence of ‪#‎BreakingIndia‬ forces. The convergence of those Adharmic forces can be witnessed in University campuses in full action, who speak about “Tolerance” & “Freedom of Expression (FOE) on one hand, but demonstrate the exact opposite and in extremity elsewhere in south in Kerala. The Communists in Kannur have once again taken a young life, yet we see no media trial. This is how the proponents of FOE deal with people who differ with their ideology. Irony died 1000 deaths when the left bandwagon, the inheritors of Stalins and Mao spoke of FOE. Just recall the two major oppressions of the history – the Tiananmen Square massacre in 1976 and Great Purge of 1936. “Those who want to create trouble are using masks of Dalits, of Ambedkar, of free expression, and of human rights”, cautions the National Organising Secretary of ABVP, Sri Sunil Ambekar.

ABVP_Interview

As Tarun Vijay has rightly put, “…the camouflaging of the treason behind ‘Freedom of Expression’ (FoE) is an old game of those who have their Nation hooked to the TRP ratings and whenever it suits them they use the soldiers and the Army officers to put up a show of patriotism, presenting jawans and their bunkers on their screens to prove, yes, they too have some sort of feelings for the forces. But actually they protect and help the anti-soldier and anti-forces elements like those we saw in JNU…”. The Constitution provides freedom of expression to all. But what about those who do not accept this Constitution and abuse it to air their seditious views?

Jawaharlal Nehru University was established in 1969 by an Act of Parliament and enjoys enormous financial aid from the Union Government of India through India’s tax payer’s money. Just as an example, JNU received Rs.1300 Crores between 2012-13 and 2015-16 from the Centre. Approx Rs. 325 Crores every year! After spending millions from tax payers pocket shouldn’t the people of India naturally expect the students to be atleast loyal to national interest ?

As Dr. Subramanian Swamy put it, “JNU must shut down for 4 months and reopen after getting the students to sign the affidavit stating to uphold constitution of India, only those would be allowed to come back. Central government has the right to see whether the money is being used for academic activities. JNU is opposed to India. Many of their professors have started speaking out because they fear that the government is predisposed towards them. The Communist mentality is anti-national. They are backed by western powers. In mid 1940’s Communists said that India is not a one country”.

Time has come for this historic university to be cleaned up – “Operation Sanitize JNU Has Just Begun” .

Note : The JNU virus spreads to Jadhavpur University with anti-national sloganeering in the name of ‘Azadi’. Pro-AfzalGuru slogans raised at  protest march in Kolkata’s Jadavpur University.

JNUSU passes a resolution on 19th February 2016:

Jawaharlal Nehru University Students’ Union passed a resolution condemning the Anti-India and Pro-Pakistan sloganeering on campus in the presence of JNUSU President and some other office-bearers. JNUSU also condemned them for not stopping such an act on spot and not filing any complaint against them with the JNU Administration or the Police.

The resolution was proposed by ABVP’s Joint Secretary Saurabh Kumar Sharma and seconded by JNU students after a meeting held on 19th February 2016. This is a welcome change!

This is a victory for India. Bharat Mata Ki Jai _/\_

ABVP_JNU_Victory

(It may be recalled that for the first time JNUSU passed a resolution on violation of rights of Tibetans on 25th Sept 2015, which has also  condemned gross human rights violation by Communist China over indigenous people of Tibet. The resolution was proposed and led by ABVP’s Joint Secretary Saurabh Kumar Sharma and seconded by an Councillor from SIT Ram Nayan Verma and passed after a marathon debate in which Communists have ultimately abstained when they couldn’t argue reasonably against).

Union Minister for HRD, Smt. Smriti Irani’s speech in Lok Sabha in reply to a debate on the JNU issue on 24th February 2016.

Delhi High Court grants interim CONDITIONAL bail to Kanhaiya Kumar for Six months:

JNUSU President Kanhaiya Kumar was granted interim bail on 2nd March, 2016 for six months by the Delhi High Court, with strict instructions that he has to cooperate in the ongoing investigation and has to present himself before the investigators as and when required. The high court made it clear that a JNU faculty member has to stand as surety for Kanhaiya. Further, it said that the accused has to furnish an undertaking that he will not violate any of the conditions mentioned in the bail order.

DHCC

Extracts from the Court Order:

DHC-1 DHC-2

FULL TEXT of Delhi HC Order: http://lobis.nic.in/ddir/dhc/PRA/judgement/02-
03-2016/PRA02032016CRLW5582016.pdf

DHC-3 DHC-0

This is how the Honorable High Court Order began by upholding the spirit of Nationalism and quoting couplets from the famous patriotic song expressing love for our Motherland:

‘Rang hara Hari Singh Nalve se, Rang laal hai Lal Bahadur se,
Rang bana basanti Bhagat Singh, Rang aman ka veer Jawahar se.
Mere Desh ki Dharti sona ugle, Ugle here moti mere desh ki dharti’

This patriotic song from ‘Upkaar’ by Lyricist Indeevar symbolizes individual characteristics representing by different colours and love for motherland.

The Court observed that – “…..The thoughts reflected in the slogans raised by some of the students of JNU who organized and participated in that programme cannot be claimed to be protected as fundamental right to freedom of speech and expression. I consider this as a kind of infection from which such students are suffering which needs to be controlled/cured before it becomes an epidemic….”

In this context, it would be worth to recall the case of Indian Parliament Attack in 2001: “Shoukat Hussain Guru vs State (Nct) Delhi & Anr on 14th May, 2008 Supreme Court) – Details from this link

…Having known about the plans of Afzal in collaborating with terrorists, Shaukat Hussain Guru
(cousin of Afzal Guru) refrained from informing the police or Magistrate intending thereby or
knowing it to be likely that such concealment on his part will facilitate the waging of war…”.

In this context, it is relevant to refer to Section 39 CrPC:

Section 39 of the CrPC (Criminal Procedure Code) states that, every person aware of the
commission of, or intention of any other person to commit any offence punishable under any of
the specified sections of the IPC is liable to inform to the nearest Magistrate or police
officer of such commission or intention. The person can escape from this offence, only if he
holds any solid reasonable excuses, which are: a) I had a reasonable excuse; b) I did inform; c)
I did not conceal it intentionally.

In the JNU Case, Kanhaiya Kumar as President part of the event hosting, present at stage but did not  inform the Police or State. The case is subjudice.

Destabilizing India – Role of AAP exposed by ex-RAW Official

Below are excerpts from the full article. We recommend reading the full article

But if short of time read on…

Kejriwal not a Bolt from Blue

Kejriwal was far from an unknown commodity to the government when he first infiltrated Ramdev’s movement, then recruited Anna in his Lokpal movement as the leader, and then politically hijacked it. Aruna Roy of the National Advisory Council (NAC) has actually nurtured Kejriwal in his career as a professional activist. There are many conspiracy theories, but it is undeniable that the members of NAC associated with Kejriwal are all left leaning and maoist sympathizers and so was the case with the majority of the close aides of Anna before the split with Kejriwal. Now the maoist sympathizing segment forms part of various AAP advisory committees.

Forces of Destabilization

The two most vicious proxies of external forces of destabilization in India are the Jihadis and the Maoists. The Jihadis are the proxy soldiers of Pakistan who feed on religious fundamentalism. The Maoists are not only proxy soldiers of Chinese interests as is generally understood, they also draw their sustenance from some Missionary organizations and the Western world. In 2008, the killing of social worker Laxminanda Saraswati was allegedly engineered by a certain missionary organizations through Maoists. In March 2012, again in Odisha, two Italian tourists, Bousco Paolo and Claudio Colangelo, in a poorly staged drama got themselves abducted, to be used as bargaining chips for the release of other maoist leaders. Later in April 2012, a group of ten French tourists were deported from Bihar for collusion with the Maoists. In November 2012 an International Conference in ‘Support of Peoples War’ in India was held at Hamburg in Germany and was attended by delegates of more than two dozen countries. Members of the European Commission swooped in on Chhattisgarh to watch the trial of Binayak Sen. It was a blatant insult to India, but such is theblackmail and influence of Western organizations that the Indian establishment did not even whimper.

The congruency of the respective agendas of Jihadis, Maoists and their international  benefactors, has impelled them to collaborate. Elements in the West have been using all  these leverages to destabilize countries to further their strategic and economic interests. The US till very recently supported the fundamentalist Muslim Brotherhood in Egypt and AlQaeda in Syria (Al Nusra) and Iraq.It has been using ultraleftist groups to destabilize target countries in Latin America and South America.The umbrella organization of ultraleftist groups, ‘International Revolutionary Movement’, is headquartered in Chicago.

The overwhelming presence and influence of maoists and their over- ground activists in Team Anna was palpable. Later these elements drifted to AAP. The US imprint on AAP has  already been discussed. To arrive at a proper assessment it is imperative that the views of AAP on other destabilizing forces like Jihadis, Separatists, Pakistan, Terrorism and Islamic Fundamentalists are also considered.

Members of AAP have never responded to questions on Maoism, Jihadi Terror and Pakistan. Insinuations have been made about their links with jihadi outfits in Pakistan and Muslim Brotherhood in Egypt through fundamentalist groups in India. Arvind Kejriwal in fact took umbrage when queried about his approach on Pakistan and terror. His hostility to the  queries on security of India can be heard by clicking on the link below:

Kejriwal has been hobnobbing with Islamic Fundamentalists to further his political career.  His political transaction with a rabid Islamic Fundamentalist, Tauqeer Raza Khan, Very  recently, a power intoxicated AAP leader Gopal Rai and former leader of the student wing of ‘parliamentary revolutionaries’ a.ka CPI(ML), the All India Students Association (AISA), insulted a former Army Chief. To watch this violent streak in the AAP leader click on the link below:

Former Army Chief insulted by AAP Leader (https://www.youtube.com/watch?v=nO-tK4Arcnc)

Conclusion

Whatever the actual conduct, at the core of a domestic political party has to be a nationalist ideology, which is accepted or rejected by the people during elections, depending on the manner in which it translates into governance. A political party which does not divulge its  foreign policy and security agenda will obviously raise a lot of questions.

Any political party which relies on the country’s instability for growth is anarchist and it destroys concepts of hard work, production and progress. It creates  cynicism amongst the populace and negates demographic dividends. This is what the inimical forces are doing to India through their proxies which include terrorist outfits, NGOsand political parties. If the agenda of AAP was purely nationalistic it would come clean on where it stands on key issues.

Col. RSN Singh is a former Research and Analysis Wing (R&AW) Officer and author of five books including Asian Strategy & Military Perspective, The Military Factor in Pakistan and The Unmaking of Nepal.