Category Archives: Hindutva

శ్రీ రామానుజాచార్య

  • రచన: పి. విశాలాక్షి    

ఆధ్యాత్మిక ఆకాశoలో వెలిగే సూర్యులలో ముఖ్యులు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు, శ్రీ మధ్వాచార్యులు, శ్రీ రామానుజాచార్యులు; ఆదిశంకరులు అద్వైత భాస్కరులైతే, మధ్వాచార్యులు ద్వైత సిద్ధాంతకర్త, రామానుజాచార్యులు విశిష్టాద్వైత వేదాంత తత్త్వవేత్త.

ramanuja1.png

శ్రీ రామానుజాచార్యులు సుమారు వేయి సంవత్సరాల క్రితం శ్రీ పేరుంబుదూర్ లో 11వ శతాబ్దం, 1017సంవత్సరంలో కేశవ సోమయాజి, కాంతిమతుల పుత్రుడిగా జన్మించారు. ఆయన గురువు శ్రీ యాదవ ప్రకాశుల వద్ద శిష్యుడిగా చేరి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు,శాస్త్రాలు అభ్యసిoచారు. కొన్ని అర్ధ తాత్పర్యాలలో గురు శిష్యులకు భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో శ్రీ రామానుజాచార్యులు తనంతట తానే అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించారు. ఆయన `ఆళ్వారుల’ సంప్రదాయం ప్రకారం నాధముని, యమునాచార్యుల బాటను  అనుసరించారు. వారు యాదవ ప్రకాశుల వద్దనుండి వెళ్ళిపోయిన తరువాత గురువు మహాపూర్ణులకు శిష్యులై సన్యాసం స్వీకరించారు. కాంచీపురం వరదరాజస్వామి దేవాలయంలో పూజారిగా ఉంటూ పరబ్రహ్మ తత్వం గురించి బోధిస్తూ ముక్తిమార్గం ప్రవచించేవారు.

 

 

ramanuja2srirangam

శ్రీరంగం

 యమునాచార్యుల ద్వారా వైష్ణవ సంప్రదాయాలు వ్యాప్తిలోకి వచ్చినవి. వైష్ణవ భక్తులని `ఆళ్వారులు’ అని పిలుస్తారు, 12మంది  ముఖ్య ఆళ్వారులు- పొయగై ఆళ్వార్, పూదత్తాళ్వార్, పేయాళ్వార్, తిరుమత్తిశై ఆళ్వార్, కులశేఖరాళ్వార్, నమ్మాళ్వార్, మధురకవి ఆళ్వార్, పెరియాళ్వార్, తొండరిప్పడియాళ్వార్, తిరుప్పాణాళ్వార్, తిరుమంగై ఆళ్వార్, శ్రీ ఆండాళ్ దేవి.  వీరిలో బ్రాహ్మణేతరులు, ఒక స్త్రీ ఉండడం గమనార్హం.

 గ్రంథాలు

 భగవద్గీతకు, బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యాలను రచించారు. వారి గ్రంథాలలో అతి ప్రాచుర్యమైనవి `వేదాంత సంగ్రహం’ – వేదాలపై భాష్యం, భగవద్గీతా భాష్యం, బ్రహ్మసూత్రాలపై `శ్రీ భాష్యం’, `వేదాంతసారం’, `వేదాంత దీపిక’, `గద్య త్రయం’ అనబడే  శరణాగతి గద్యం, శ్రీరంగ గద్యం మరియు శ్రీ వైకుoఠ గద్యం.

 విశిష్టాద్వైతం

 శంకరులు ఆత్మకు పరబ్రహ్మ తత్వానికి భేదoలేదని, ఆ తత్వo జీవకోటిలో భాసించడమే అద్వైతమని తెలిపారు. అయితే శ్రీ రామానుజాచార్యులు, `ద్వైతం’ తో జీవాత్మ పరమాత్మ వేరు అని కొంత ఏకీభవిస్తూనే, జీవాత్మలలో ఉన్న విశ్వజనీనత  కారణంగా, భక్తితో భగవంతుడిని సేవిస్తే, ప్రతి ఆత్మ పరమాత్మ అవగలదని `విశిష్టాద్వైత’ తత్వాన్ని విశదీకరిoచారు.

విష్ణుభక్తులందరూ వైష్ణవులేనని శ్రీ రామానుజులవారు ఉద్భోధించారు.  ఆసేతు హిమాచలం పర్యటించి, విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలతో పాటు కులభేదాలులేని వైష్ణవ వ్యాప్తికి కృషిచేసారు. శ్రీరంగనాథుని దేవాలయo పూజావిధానాలు సంస్కరించి కొన్ని ముఖ్య పద్ధతులు ప్రవేశపెట్టి, అన్ని కులాలవారికి దేవాలయ ప్రవేశం కల్పించారు. శ్రీరంగం, తిరుపతి, కాంచీపురం మరియు ఇతర వైష్ణవాలయాలలో వారు ప్రవేశపెట్టిన ఆచారాలు, పూజావిధానాలే నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి. వారి శిష్యులైన శ్రీ కూరత్తాళ్వార్, శ్రీ అనంతాళ్వార్ మొదలగువారు విశిష్టాద్వైతాన్ని భారతదేశమంతా వ్యాప్తి చేసారు.

నేటి చెన్నైకి సమీపంలో ఉన్న శ్రీ రామానుజులవారి జన్మస్థలం శ్రీ పెరుoబుదూర్లో వారి ఆశ్రమం, దేవాలయం ఉన్నాయి.

ramanuja3

 

Advertisements

Narada Muni

There are many devatas and rishis who are wrongly depicted in movies and modern books. The roles of nArada, Yama, Indra, Chitragupta are the usually portrayed by comedians.
Laughing at any jokes, nay, even the mere act of watching these silently means you have accumulated sin.
In reality, we must forever be indebted to these devatas.

The etymology of the name nArada is — “nAram j~nAnam dadAti iti nAradaH” — bestower of wisdom and thus nArada. Most of the important literature that Hinduism rests on today has
a contribution from nArada. The first shloka of Ramayana starts with — tapaswAdhyAya niratam, tapsi vAkvidAm varam*, nAradam paripappracha vAlmikirmuni pungavam.

Observe that the first proper noun that occurs in Ramayana is that of nArada’s. Observe also the adjectives that are used for nArada- “ever engrossed in study of vedas and meditation”, “excellent among knowers of veda”, “eminent among sages”. Hindu literature gives a lot of importance to the mangalacharana shloka — no wonder then, that by taking the name of nArada in its first shloka
Ramayana has outlived all history books in the world and will be there for as long as the Sun and Moon. In the conversation that takes place, Valmiki asks nArada questions
and nArada preaches Valmiki the story of entire Ramayana. The first 100 shlokas of Ramayana which describe this condensed conversation are popularly called as Baala ramayana.
In one of the versions of how the robber Ratnakara got transformed into sage Valmiki, it is nArada who teaches “mara mara” to Valmiki.

It is nArada again who requests VedaVyAsa to compose BhAgawata purana. In the same BhAgawata, nArada describes his own story of a previous birth.

ucchiṣṭa-lepān anumodito dvijaiḥ
sakṛt sma bhuñje tad-apāsta-kilbiṣaḥ
evaṁ pravṛttasya viśuddha-cetasas
tad-dharma evātma-ruciḥ prajāyate

Highlighting the importance of good company and serving the wise rishis. nArada was a servant boy and served the rishis with a pure heart. The rishis blessed the boy with spiritual knowledge.

nArada was the guru of both prahlAda and dhruva. prahlAda is taught by nArada even while he in his mother’s womb. The child grows up to be a great bhagavadbhakta when he is born.

In the case of Dhurva, nArada first tests dhruva’s resolve and then gives the mantropadesha of Om Namo Bhagavate VAsudevAya.

on the instruction of Lord viSHnu, nArada also leads the ignorant and tAmasic souls to further ignorance . e.g nArada puts a doubt in Kamsa’s mind that any of the children born
to Devaki could be the cause of Kamsa’s death This makes kamsa develop further hatred for the lord and commit child killings. Many mistake this as a cruel act of nArada.
In reality, nArada has only brought out the true colors of kamsa.

The popular satyanArAyana kathA found in skanda purANa starts with nArada approaching viSHnu and asking for a simple solution for people on earth especially of kaliyuga.

In summary, devarishi nArada’s role in origins of Itihasas and Puranas, spread of namasankirtana, mentoring of other bhaktas is truly an act of benevolence upon
those who are on the path of spiritual progress.

The next time you or your well-wishers watch a movie and see any of our spiritual gurus being depicted in wrong light, just change the channel or lodge a protest if possible.
May nArada bless us all with sadbuddhi and take us on the right path. Jai Sriman Narayana.

 

-Arun Harnoor

Credit for Electoral Reforms goes to Mahaswamigal! — TN Seshan

Shri TN Seshan had gone to meet Paramacharya in the early 90s, after he was transferred from the post of Home Secretary to the post of Chief Election Commissioner – considered a sinecure among Indian civil servants in early 90s.

Paramacharya, who was 97 when a visibly disappointed Seshan came to meet Him, immediately sensed the cause of his disappointment and counseled him to treat the transfer as an opportunity granted by God to serve the Indian public. He had suggested that Seshan visit the Uthiramerur temple (~15 kms from Kanchi Sri Matam) and read through the details of electoral regulations prevalent in India about 1000 years ago, including qualifications of candidates that can contest elections.

In the words of Mr. Seshan, ‘The credit for Electoral reforms must go to Kanchi Mahaswami, but for who this would not have been possible. At 97, He had such clarity and described minute details of the electoral rules embossed on the northern walls of the Uthiramerur temple. And mentioned to me that even implementing a tenth of these reforms, would be a great service to India”.

The rest as we know is history. An inspired and reinvigorated Seshan went back to reform the Indian electoral system, ultimately resulting in the coinage – ‘Seshan vs Nation’3 A key takeaway for all next-gen managers from our Guru, is to develop a historical perspective in our respective fields of endeavor both to avoid repeating mistakes and to stay inspired.

 

Courtesy: https://vandeguruparamparaam.wordpress.com/2018/01/17/credit-for-electoral-reforms-goes-to-mahaswamigal-tn-seshan/

Precious and Pious Personality, Sri Rama Chandra!

Sage Valmiki asks Narada, “Who is the one person in the world…with high attributes – affable to everyone, valiant, virtuous, principled, thankful, true to his word, determined in his deed highly adept, benign to all beings, scholar with adorable ability and admirable personality, and who is pleasant to look at who is a courageous one, who has controlled ire, who is non-emulative, non-jealous and by whom, even the gods are afraid, when angered in a battlefield?” [SIXTEEN prime qualities]

In response to Valmiki’s question, Narada gives a beautiful, powerful, and impactful synopsis named: Sankshe:pa Ramayanam.

This synopsis lets one quickly experience the life of Rama Chandra. An interesting aspect that one can observe throughout this historical epic is how he captivated everyone through His qualities. These qualities are the reason why He is worshipped till date.

Sri Rama Chandra was admired not only by one section of people but all sections. He was adored by everyone not only in his physical presence but also in his absence.

He was loved not only by human beings but also all other beings and nature. He was revered not only in the past but also worshipped in the present and will be in the future.

He impressed not only his friends but also his foe like Ravana!

Maha Vishnu descended as Rama (vibhava avatar) to pacify sages from the atrocities of Ravana. How did He do that? Definitely not magic, only through qualities of a perfect human being!

He was an embodiment of primely 16 glorious guna:s (qualities).  The true sampada (wealth) of the Rama avatar constituted His mesmerising qualities, and of course all the abilities driven by those qualities. Such incarnations are also therefore called ‘vibhava avataaras’ (vibhava means wealth).

How is this knowledge about vibhava avataras beneficial to us?

If you want to lead a life making the right choices, then Sri Ramayanam is your guide book!

 

– From the discourse of Sri Chinna Jeeyar Swamiji

 

India Is Tolerant, And I Am Proud To Be Indian- Zakir Hussain

Zakir Hussain is India’s iconic tabla maestro. Speaking with Sugandha Indulkar, Hussain discussed the high volume tolerance debate, why he feels media should temper its tone – and being the first heartthrob of Indian music:

We’re seeing a considerable debate on tolerance currently – is India a tolerant nation?

Yes, India is a tolerant nation. Indians know how to live peacefully with each other. We are a diverse country and in our diversity, we’ve found peace and compassion.

I am proud to be an Indian. My wife is an American. I can get an American passport – i never went for it. I believe i am an Indian, my father believed it, because there is a deep-rooted connection with the culture and art of India that we are constantly aware of. At the time of Partition, many people went to Pakistan but we stayed here because we knew we were Indians. It really is unique, this beautiful, culturally rich nation of ours. We are peace-loving – and we need to hold on this harmony. We should not give anyone an opportunity to pit us against one another.

But we are hearing many contrarian views. Have you faced any intolerance yourself?

 

Tabla Maestro Zakir Hussain who was the chief guest for the IFFK 2015 performing at the inaugural function in Thiruvananthapuram on Friday

Not at all. I am the quintessential Mumbai boy. I was brought up in Mahim. My father was the best tabla player I knew. His discipline and dedication were very inspirational. My parents were staunch followers of Islam. At home, after my morning prayers and riyaaz, I would go to a madrasa and pray. From there, I’d go to St Michael’s school, before which I would go to the chapel and say my hymns and novenas. In the evening, I used to go to a temple and then come home to learn tabla again.

 

Courtesy: Indiatimes